Enter your keyword

CLB DN NHẬP KHẨU

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Trường Doanh nhân BizLight 419/9 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM Điện thoại: 028.62700360 hoặc 028.62700790   Website: www.bizlight.edu.vn Email: info@bizlight.edu.vn, truongdoanhnhanbizlight@gmail.com Fanpage và Youtube: Trường Doanh nhân BizLight   PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU   Tên doanh nghiệp: Lĩnh vực hoạt […]

THƯ MỜI THAM DỰ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

THƯ MỜI THAM DỰ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Trường Doanh nhân BizLight 419/9 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM Điện thoại: 028.62700360 hoặc 028.62700790   Website: www.bizlight.edu.vn Email: info@bizlight.edu.vn, truongdoanhnhanbizlight@gmail.com Fanpage và Youtube: Trường Doanh nhân BizLight   THƯ MỜI THAM DỰ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU ❧❧ Kính mời:  Ông/Bà ……………………..       […]

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU (Kèm theo Quyết định phê duyệt số…………..) CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) […]

On the wall behind kassandra hang diplomalike placards proclaiming buy research papers online where each of the school’s seniors will attend college.